Firma CRYOSOFT vznikla v roku 1990 s hlavným zameraním zabezpečiť servis kryochirurgických prístrojov.

Dlhodobo sa venuje vývoju a konštrukcii špeciálnej laboratórnej techniky /kryogénna technika, lisovanie pod tlakom/, servisu zložitej medicínskej techniky /MRI, USG, RTG, kryochirurgická technika/, obchodnej činnosti súvisiacej so skvapalnenými plynmi pre chladenie /LN2, LHe/ a laboratórnej techniky /hladinomery, teplomery, dewarové nádoby, schladzovacie zariadenia/.

Výskumné aktivity firmy Cryosoft spol. s r.o. sa opierajú o skúsenosti s návrhom a konštrukciou vybraných technických zariadení pre aplikácie v oblasti nízkych teplôt ako aj o výskumnú erudíciu riaditeľa firmy Ing. Š. Molokáča, CSc., ktorý dlhodobo pôsobil v akademickom prostredí. Je autorom vyše 100 pôvodných vedeckých prác a spoluautor 4 patentov, je odborníkom na tepelné a magnetické vlastnosti vzácnych zemín a supravodičov.

 

Firma Cryosoft spol s r.o. veľmi efektívne spája svoje skúsenosti so servisom zariadení pre kryochirurgické aplikácie a programovateľné schladzovanie biologických materiálov s vývojom vlastných podporných systémov pre sledovanie hladiny kryokvapalín, termometriu v kryoboxoch, ako aj IT pre snímanie a analýzu obrazu z mikroskopov. Výskumno - vývojové centrum (VaV) Cryosoft zrealizovalo vývoj a výrobu laboratórnej techniky v oblasti materiálového výskumu pre prípravu a analýzu vzoriek, špeciálnej techniky napr. pre likvidáciu výbušním pomocou nízkych teplôt (dodávateľ pre NATO s certifikátom NCAGE NATO - Commercial and Government Entity pod číslom 1202M), v oblasti biologického a medicínskeho výskumu hlavne digitalizácia obrazu a merania veľmi malých objektov. VaV centrum pre vývoj nových zariadení, sa postupne stalo etablovaným partnerom ÚEF SAV, ÚMV SAV, Neurobiologického ústavu SAV, Parazitologického ústavu SAV, Lekárskej fakulty UPJŠ, TU v Košiciach aj zahraničným partnerom hlavne firmy Cryometal Praha. Hlavné oblasti aktivít VaV centra sa týkajú výskumu nových zariadení využívajúcich chladenie pre uskladnenie biologického materiálu včítane potravín, optimalizácií postupov pre efektívne schladzovanie biologického materiálu s ohľadom na dobu prežívania, nových spôsobov chladenia pre uchovanie elektrickej energie premenou na vodík a jeho uskladnení pri nízkych teplotách, v oblasti biologického a medicínskeho výskumu hlavne digitalizácia obrazu a merania veľmi malých objektov. VaV Cryosoft reprezentujú erudovaní výskumní a vývojoví pracovníci z oblasti základného aj aplikovaného výskumu a to nielen zo SR, ale aj ČR, Švajčiarska a Španielska. Firma spolupracuje s poprednými svetovými firmami v oblasti kryogennej techniky napr. GE, Linde, Planer, Cryodiffusion, Cryometal a je registrovaná ako dodávateľ CERN Ženeva.

Po vstupe Slovenska do EÚ a v dôsledku prijatej legislatívy sa od 1. mája 2004 firma Cryosoft transformovala na Cryosoft Ltd.